So sbirolinom na kaprových vodách

So sbirolinom na kaprových vodách Foto Tibor Dobiáš

Článok ako aj fotka je z časopisu Poľovníctvo a Rybárstvo

Možno v čase zákazu lovu rýb prívlačou od 1. februára do 15. júna loviť pomocou bubliny či sbirolina na kaprových vodách?

V ustanovení vyhlášky § 17 ods. vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z o rybárstve v znení neskorších predpisov, sa uvádza, že lov pomocou bubliny, sbirolina alebo iných podobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových a lipňových vodách. V tomto prípade je potrebné, aby sme upriamili pozornosť na slovo „len" a jeho chápanie v priamom kontexte s prvou vetou ustanovenia: „Lov prívlačou je spôsob lovu rýb..., pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom..." Len pri komplexnom ponímaní tohto ustanovenia možno jednoznačne konštatovať, že tvorcovia právneho predpisu mali na mysli, že použitie iba týchto pomôcok na pstruhových a lipňových vodách sa považuje za lov prívlačou. Zároveň to však neznamená, že použitie bubliny, sbirolina a iných pomôcok na kaprových vodách sa za prívlač nepovažuje. Naopak považuje, no môže ísť aj o inú rybolovnú techniku, a to podľa zvolenia technických rybárskych pomôcok pri love rýb § 17 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky. Čiže môže ísť aj o lov na plávanú pomocou vodou nenaplnenej alebo len čiastočne naplnenej bubliny, „povrchového" sbirolina určeného na lov rýb vo vrchnej časti vodného stĺpca. Tiež o lov na položenú pomocou maximálne vodou naplnenej bubliny, prípadne bubliny preváženej olovenou záťažou, alebo „potápavého" sbirolina určeného na lov v spodnej časti vodného stĺpca. A napríklad aj o lov prívlačou pomocou čiastočne naplnenej bubliny s naviazaným streamerom na nadväzci, sbirolina určeného na lov vo všetkých častiach vodného stĺpca s nadviazanými umelými muškami v maximálnom počte tri kusy a podobne. Z uvedeného je zrejmé, že o prívlačový spôsob lovu rýb ide len vtedy, ak pri ťahaní voblera pripevním na systém sbirolino, bublinu či inú podobnú pomocku, ktorej funkciou je pri ťahaní udržiavať vobler v určitej časti vodného stĺpca.
Z toho vyplýva, že prívlač, pri ktorej použijeme sbirolino, možno na kaprových vodách od 1. februára do 15. júna považovať za zakázaný spôsob lovu rýb. Opieram sa pri tom o ustanovenie § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z. V tomto ustanovení upravujúcom lov prívlačou je uvedené: „...pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu." Som presvedčený, že všetkým rybárom je jasné, akú rybolovnú techniku musí loviaci pri love použiť, ak si zvolí ako nástrahu napríklad vobler. V tejto súvislosti len poznamenávam, že jedinou, výrobcom určenou funkciou voblera je napodobňovať živú, prípadne poranenú rybku.

 


Nájdené na internete dňa 23. 4. 2010

Nová „rybárska vyhláška".

S pribúdajúcimi dohadmi vyplývajúcimi z rôznych a často krát nesprávnych výkladov niektorých ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška"), Ministerstvo životného prostredia SR ako gestor predmetnej vyhlášky pripravilo pre osoby oprávnené na výkon rybárskeho práva k dotknutým paragrafovým zneniam nasledovný výklad. V tejto súvislosti širokú rybársku verejnosť určite zaujme informácia, že MŽP SR v spolupráci s expertmi podieľajúcimi sa na vypracovaní „rybárskej vyhlášky" v súčasnosti pripravuje jej podrobný výklad, s ktorým bude hneď po jeho spracovaní oboznámená.


 

§ 17 ods. 5 vyhlášky

Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na pstruhových vodách a lipňových vodách.

„Rozumiem tomu správne ak si myslím, že na kaprových vodách môžem loviť pomocou sbirolina a akejkoľvek nástrahy s istotou, že sa nejedná o prívlač?"

Na pstruhových vodách a lipňových vodách sa podľa ustanovenia § 17 ods. 5 vyhlášky lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok považuje automaticky len za lov prívlačou.
Iná situácia je na kaprových vodách. Lov pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok uskutočňovaný na kaprových vodách možno podľa toho, akú techniku pri love rýb s použitím uvedených technických rybárskych pomôcok zvolíme, považovať za nasledovné spôsoby lovu, a to:
  1. lov na plávanú podľa § 17 ods. 1 vyhlášky (napr. použitie vodou nenaplnenej, alebo len čiastočne naplnenej bubliny, "povrchového" sbirolina určeného na lov rýb vo vrchnej časti vodného stĺpca),
  2. lov na položenú podľa § 17 ods. 2 vyhlášky (napr. použitie maximálne vodou naplnenej bubliny, prípadne bubliny preváženej olovenou záťažou, alebo "potápavého" sbirolina určeného na lov rýb v spodnej časti vodného stĺpca),
  3. lov prívlačou podľa § 17 ods. 5 (napr. čiastočne naplnenej bubliny s naviazaným strímrom na nadväzci, sbirolina určeného na lov vo všetkých vrstvách vodného stĺpca s nadviazanými umelými muškami na nadväzci v maximálnom počte tri kusy).

 

§ 17 ods. 8 vyhlášky

Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s  rozlohou väčšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.

Na základe viacerých telefonátov som zistil, že rybárska stráž si znenie § 17 ods. 8 vyhlášky vysvetľuje rôznymi spôsobmi. Ide najmä o koniec odseku „...okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd". Napríklad som sa dozvedel, že na priehrade s trvalým prítokom a odtokom väčšej ako 10 ha zobrali povolenky za zavážanie návnad. Jedni tvrdia, že oprávnene, druhí, že nie. Jedna skupina dokonca tvrdí, že napríklad na Sĺňave by sa podľa tohto ustanovenia nemalo loviť vôbec.

Preloženie tohto, ako vidno pre mnohých nejasného ustanovenia do jednoduchšej verzie znie takto: Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno z malých plavidiel3) vykonávať len na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na rybárske revíry, ktoré sú z hľadiska vodohospodárskeho, ale samozrejme aj rybárskeho, považované za vodné útvary trvalo tečúcich povrchových vôd. Pre lepšie vysvetlenie, vodným útvarom trvalo tečúcich povrchových vôd je napríklad Dunaj, Váh, Hron, Poprad, Dunajec, Ipeľ atď. Na takéto rybárske revíry sa podmienka rozlohy nad 10 ha, splnenie ktorej je nevyhnutné, aby bolo možné z malého plavidla loviť ryby spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, n e v z ť a h u j e !

Pojem „vodné útvary trvalo tečúcich povrchových vôd" je potrebné odlíšiť od významovo širšieho pojmu „vodný tok" (§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov). Za vodný tok sa okrem „vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd" považujú aj „povrchové vody umelo vzduté v koryte vodného toku", ktoré rybári lepšie poznajú pod termínom vodné nádrže.

Ing. Tibor Dobiaš
Odbor štátnej vodnej správy - rybárstvo
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky


3) § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z.z o vnútrozemskej plavbe.

Но, с "секс русский видео скачать"другой стороны, здесь мало людей, "скачать игру на psp assassin creed 2"которые не слыхали о "бесплатная музыка скачать мп 3"нем.

Так, значит, после войны в шесть "аня лорак солнце скачать"часов вечера!

Проблема для центральноамериканской страны "Бесплатно скачать ключ для нод32"типичная.

Тем не менее, стрельба не "скачать бланк доверенность"умолкала.

Заперевшись в предоставленной ему кабинке, он сел на скамью, развернул на коленях "скачать тебя любя"свиток и "скачать чит енжин"погрузился в чтение.

Если золото это "Волшебные салаты (пружина)"власть, то знание это руль, который управляет этой властью.

Ну, а он принялся орать, будто я хватил "Бухгалтерский учет денежных средств"его курицей по морде.

На столике красовалась лампа в виде фарфоровой фигурки, "Бухгалтерский учет денежных средств на ОАО ВМП 'Авитек'"держащей фрукты.

Человек, подобный Понтеру Ларгосу Диасу, не мог "Бухгалтерский учет денежных средств и операций в иностранной валюте"чувствовать себя в безопасности ни на одной из своих доступных всеобщему обозрению "Бухгалтерский учет денежных средств и анализ их движения (по материалам ООО 'ЮВИКС-М')"вилл.

Когда они выехали на "Бухгалтерский учет денежных средств на предприятии"улицы Гранд-Кейса, такие узкие, что при встрече двух автомобилей, один из "Бухгалтерский учет денежных средств на примере компании ООО 'Имос-сервис'"них вынужден был сворачивать на обочину, уступая дорогу другому, полицейский "Бухгалтерский учет денежных средств на счетах в банке"как бы мимоходом задал вопрос, от которого "Бухгалтерский учет для руководителя"Смита мог бы и удар хватить.

Это казалось безнадежным предприятием.

Он взял Друмолу за кулаки, похожие на свиные окорока, и "Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций"сжал пальцы так, что "Бухгалтерский учет доходных вложений в материальные ценности"Друмоле показалось, будто у него из рук вытягивают нервы.

Лысый толстяк слева от "раскраски винкс раскрашивать"Хогсона издал пронзительный вопль.

Это занятие "скачать рабочие столы"вообще небезопасно, заметил "Скачать ontrackontrack easyrecovery 6.1 crack"Реджи.

Ты затеешь с ней шутливую возню, "пианино электронное скачать"вы станете носиться друг "скачать файлы через торрент?"за другом, увертываться, и "будь что будет скачать"ты сможешь очень естественно.

Из окон "бой емельяненко последний бой скачать"своего офиса на киностудии я смотрел на Воана, "шансон музыка сборник скачать"сидящего в машине в центре "игры модные прически"пар-ковочной площадки.

Погонщик, сидящий "песня африки скачать"на одном из мулов, был метис.

ДЕЙСТВИЕ Стремно было на Тверской.

Čítať 7376 krát Naposledy zmenené sobota, 22 jún 2013 13:29