Stanovy Slovenského Rybárskeho zväzu


 

Druhá časť
Prvý oddiel
Miestna (Mestská) organizácia

 

§ 12

 1. Základnou organizačnou zložkou zväzu je miestna alebo mestská organizácia. Ich organizačnú štruktúru jednotne upravuje organizačný poriadok.
 2. V prípade zániku miestnej (mestskej) organizácie sa prípadná delimitácia revírov uskutoční podľa rozhodnutia Rady.
 3. ZO vzniká na území jednej alebo viac obcí, na území jednej obce však môže vzniknúť len jedna ZO, s výnimkou hlavného mesta SR Bratislavy.

§ 13 - Orgány miestnej (mestskej) organizácie

Orgánmi miestnej (mestskej) organizácie sú:

 1. členská schôdza - u miestnej organizácie
  mestská konferencia - u mestskej organizácie
 2. výbor
 3. predsedníctvo výboru
 4. kontrolná komisia

§ 14 - Členská schôdza (mestská konferencia)

 1. Členská schôdza (mestská konferencia) je najvyšším orgánom základnej organizácie.
 2. Členskú schôdzu zvoláva výbor miestnej organizácie najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo na základe rozhodnutia ústredného orgánu zväzu. Mestskú konferenciu zvoláva výbor mestskej organizácie raz za rok. Mimoriadnu mestskú konferenciu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada nadpolovičná väčšina obvodných organizácií alebo na základe rozhodnutia ústredného orgánu zväzu. Mestskú konferenciu tvoria delegáti zvolení na členských schôdzach obvodných organizácií podľa kľúča stanoveného mestským výborom. Mandát delegátov mestskej konferencie zaniká prijatím uznesenia mestskej konferencie, na ktorú boli zvolení.
  1. Výbor miestnej (mestskej) organizácie zvoláva členskú schôdzu (konferenciu) najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania.
  2. Zvolanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze alebo riadnej (mimoriadnej) konferencie výbor oznámi písomne najmenej 15 dní vopred Rade zväzu.
  3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
  4. Pri rozhodnutí členskej schôdze o jej nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov výbor zvolá do jedného mesiaca opakovanú členskú schôdzu s nezmeneným programom. Rokovanie tejto opakovanej schôdze je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 3. Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na výročných členských schôdzach obvodných organizácií, resp. odbočiek mestských organizácií Bratislava I.-V. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov na mestskej konferencii, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak.
 4. Členská schôdza (konferencia) pre zabezpečenie priebehu schôdze (konferencie) a splnenie programu, zvolí pracovné komisie. Členskú schôdzu vedie predsedníctvo, zvolené členskou schôdzou.
 5. Do výlučnej kompetencie členskej schôdze (mestskej konferencie) patrí rozhodovanie:
  1. o vzniku základnej organizácie,
  2. o zániku základnej organizácie,
  3. o rozdelení základnej organizácie na samostatné organizácie s právnou subjektivitou,
  4. o zlúčení základnej organizácie s inou miestnou (mestskou) organizáciou.
  5. o prevode nehnuteľného majetku,
  6. o zmene štruktúry miestnej na mestskú organizáciu,
  7. o návrhoch predkladaných obvodnými organizáciami,
  8. o pričlenení inej základnej organizácie k mestskej organizácii do postavenia obvodnej organizácie,
  9. o zániku obvodnej organizácie,
  10. o odčlenení obvodnej organizácie, za účelom vytvorenia samostatnej základnej organizácie. Na platnosť uznesenia v prípadoch pod bodom a/,b/,c/,d/,e/,j/, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov miestnej organizácie, alebo dvojtretinová väčšina delegátov pozvaných na mestskú konferenciu. Tieto rozhodnutia podliehajú schváleniu Radou zväzu.
 6. Členská schôdza (mestská konferencia):
  1. prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti organizácie, vyhodnotenie rozpočtu, účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie,
  2. prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet organizácie na bežný rok po vyjadrení kontrolnej komisie,
  3. prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia,
  4. volí 7 - 21 členov výboru a 3 - 5 členov kontrolnej komisie organizácie na funkčné obdobie 4 rokov,
  5. volí delegátov na snem zväzu,
  6. prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh organizácie.
 7. Členská schôdza (mestská konferencia) rozhoduje najmä o dôležitých a zásadných záležitostiach základnej organizácie.

§ 15 - Výbor

 1. Činnosť miestnej (mestskej) organizácie v období medzi dvoma členskými schôdzami (konferenciami) riadi a za ňu zodpovedá výbor zvolený na členskej schôdzi (mestskej konferencii).
 2. Výbor na svojej ustanovujúcej schôdzi volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a podľa potreby ďalších funkcionárov výboru. Rybárskych hospodárov schvaľuje na návrh užívateľa rybárskych revírov príslušný orgán štátnej správy.
 3. Schôdze výboru zvoláva a riadi predseda, podpredseda alebo tajomník výboru, najmenej štyri razy za rok. Výbor prerokováva návrh plánu činnosti organizácie po vyjadrení kontrolnej komisie, pripravuje návrhy na členskú schôdzu (konferenciu). Zabezpečuje všetky úlohy organizácie, pokiaľ nepatria do pôsobnosti členskej schôdze (konferencie) alebo výročnej členskej schôdze (výročnej konferencie).
 4. Výbor zodpovedá za plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie v rybárskych revíroch.
 5. Výbor zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom organizácie, zväzovým alebo iným majetkom, ktorý má organizácia v dočasnom užívaní podľa uznesenia členskej schôdze a v zmysle príslušných ustanovení stanov.
 6. Výbor zabezpečuje platenie zápisného a členských príspevkov.
 7. Výbor navrhuje zväzové vyznamenania a udeľuje čestné uznania a odznaky podľa zásad stanovených štatútom.
 8. Výbor volí disciplinárnu komisiu v počte 3 - 7 členov, kontroluje a usmerňuje jej činnosť.
 9. Výbor vydáva rybárske poriadky pre revíry v užívaní MO (MsO). Rybársky poriadok pred jeho vydaním je výbor povinný dať odsúhlasiť Rade SRZ.
 10. Výbor schvaľuje ceny miestnych povolení a výšku členských poplatkov v rozpätí schválenom Radou SRZ.
 11. Postavenie, práva a povinnosti funkcionárov a komisií výboru usmerňuje Organizačný poriadok zväzu a upresňuje Organizačný poriadok MO (MsO).
 12. Mandát člena výboru zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov.

§ 16 - Predsedníctvo výboru

 1. Predsedníctvo výboru je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka, rybárskeho hospodára a v prípade potreby z ďalších funkcionárov.
 2. Predsedníctvo výboru riadi činnosť miestnej - mestskej organizácie medzi schôdzami výboru.
 3. Predsedníctvo rozhoduje o naliehavých záležitostiach, ktoré neznesú odklad a svoje rozhodnutie predkladá na schválenie výboru na jeho najbližšej schôdzi.
 4. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby. Schôdze predsedníctva zvoláva predseda , podpredseda alebo tajomník. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
 5. Predsedníctvo výboru MO v počte 5 až 9 členov volí výbor MO, predsedníctvo výboru MsO v počte 7 až 11 členov volí výbor MsO.

§ 17 - Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia sleduje činnosť miestnej (mestskej) organizácie. Kontroluje plnenie plánu činnosti a hospodárenia najmenej dva razy za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšej členskej schôdzi písomnú správu. Súhrnnú písomnú správu o svojej činnosti za celé funkčné obdobie predkladá kontrolná komisia členskej schôdzi, (konferencii) , ktorej zodpovedá za riadny výkon svojej funkcie.
 2. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo zúčastniť sa na schôdzach predsedníctva s hlasom poradným. Členovia kontrolnej komisie majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru s hlasom poradným.
 3. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 až 4 členov zvolených na členskej schôdzi alebo konferencii. Jej členmi nemôžu byť členovia výboru miestnej (mestskej) organizácie.
 4. Vo svojej činnosti sa kontrolná komisia riadi príslušnými smernicami.
 5. Kontrolná komisia (ďalej len KK MO,MsO) je najvyšší kontrolný orgán miestnej (mestskej) organizácie.
 6. Kontrolná komisia kontroluje činnosť výboru v celej šírke jeho činnosti. O svojich zisteniach informuje výbor MO a MsO a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
 7. Kontrolná komisia je povinná pri kontrolách vyššieho kontrolného orgánu (KK SRZ) ako i orgánov činných v trestnom konaní, poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu a sledovať plnenie navrhnutých opatrení.

§ 18 - Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov organizačných zložiek

Na pracovnoprávne vzťahy pracovníkov základných organizačných zložiek zväzu, pokiaľ ich majú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovno-právne predpisy.

§ 19 - Ústredné orgány zväzu

 1. Úlohou ústredných orgánov zväzu je odborne a metodicky riadiť, usmerňovať, koordinovať činnosť všetkých základných organizačných zložiek na území Slovenskej republiky, informovať ich o úlohách a cieľoch zväzu a zabezpečovať ich realizáciu.
 2. Ústrednými orgánmi zväzu sú:
  1. snem,
  2. Rada,
  3. Prezídium Rady,
Kontrolná komisia zväzu.

§ 20 - Snem

 1. Vrcholným orgánom zväzu je snem.
 2. Snem sa schádza raz za 4 roky. Zvoláva ho Rada zväzu. Zvolanie snemu sa oznamuje najmenej 1 mesiac pred jeho konaním s uvedením programu rokovania. Na písomnú žiadosť najmenej dvoch tretín členov Rady alebo jednej polovice ZO je Rada povinná zvolať mimoriadny snem do 90 dní od doručenia žiadosti. V žiadosti musí byť navrhnutý program rokovania mimoriadneho snemu. Rada môže zvolať mimoriadny snem aj vtedy, ak to vyžadujú záujmy zväzu.
  1. Snem tvoria delegáti zvolení ZO podľa kľúča, stanoveného Radou SRZ na princípe paritného zastúpenia ZO SRZ.
  2. Snem vedie predsedníctvo zvolené delegátmi. Snem pre zabezpečenie priebehu snemu a splnenia programu snemu zvolí z delegátov pracovné komisie snemu.
  3. Snem je uznášaniaschopný, pokiaľ sú prítomné dve tretiny delegátov zvolených na snem.
  4. Snem :
   1. stanovuje hlavné úlohy činnosti a hospodárenie zväzu,
   2. volí tajným hlasovaním v samostatných voľbách prezidenta a tajomníka. Volí 32 členov Rady tak, že v oddelených voľbách podľa krajov zvolia delegáti za príslušný kraj štyroch členov Rady a dvoch náhradníkov. Delegát s najväčším počtom hlasov sa stáva viceprezidentom.
   3. volí 8 členov kontrolnej komisie a 16 náhradníkov v oddelených voľbách podľa krajov po jednom členovi za každý kraj.
   4. rokuje a uznáša sa na návrhu stanov zväzu a na ich zmenách alebo doplnkoch. Na platnosť uznesenia o zmene stanov je potrebný súhlas dvoch tretín všetkých delegátov zvolených na snem
   5. uznáša sa na zásadných záležitostiach činnosti zväzu,
   6. prerokováva a schvaľuje správu Rady o činnosti zväzu a súhrnnú správu Kontrolnej komisie zväzu za uplynulé obdobie,
   7. rokuje a uznáša sa o návrhoch účastníkov snemu,
   8. uznáša sa o zániku zväzu. Na platnosť uznesenia o zániku zväzu je potrebný súhlas štyroch pätín všetkých delegátov zvolených na snem.
   9. schvaľuje rokovací a volebný poriadok snemu,
   10. schvaľuje symboly SRZ.

§ 21 - Rada

 1. Rada SRZ v počte 34 členov je ústredným orgánom zväzu a riadi činnosť zväzu a jeho organizačných zložiek v dobe medzi konaním snemov. Prezident a tajomník sú členmi Rady
 2. Úlohou Rady je:
  1. realizovať opatrenia vyplývajúce z uznesení snemu a plniť úlohy zväzu v súlade s úlohami vyplývajúcimi zo záväzných opatrení orgánov štátnej správy v oblasti rybárstva a ochrany prírody,
  2. riadiť činnosť zväzu, odborne, metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť všetkých organizačných zložiek zväzu, informovať ich o zväzových úlohách a zabezpečovať ich plnenie,
  3. hospodáriť so zväzovým majetkom a s iným majetkom, ktorý má zväz v dočasnom užívaní,
  4. zabezpečovať hospodárenie v rybárskych revíroch a chovných zariadeniach zväzu,
  5. schvaľovať návrhy na vznik, zlúčenie, rozdelenie, zrušenie základných organizačných zložiek zväzu, vymedzenie ich pôsobnosti a pridelenie rybárskych revírov.
  6. prerokovať a schvaľovať návrh plánu činnosti zväzu a zabezpečovať jeho plnenie,
  7. prerokovať a schvaľovať návrh rozpočtu Rady zväzu,
  8. prerokovať a schvaľovať výročné správy činnosti a účtovné závierky zväzu,
  9. pripravovať a zvolávať snem zväzu,
  10. prerokovať a predkladať snemu správy o činnosti a hospodárení zväzu,
  11. stanoviť výšku odvodov z členských príspevkov a povolení na lov rýb, ktoré sú základné organizácie povinné odvádzať Rade na úhradu nákladov spojených s plnením jej úloh a úloh organizačných zložiek,
  12. stanoviť cenu povolení na lov rýb v rybárskych revíroch v užívaní Rady a cenové rozpätie miestnych povolení na lov rýb, členských príspevkov a minimálneho zápisného,
  13. rozhodovať o cene násad z vlastných chovných zariadení,
  14. ustanoviť disciplinárnu komisiu Rady ako I.stupňový disciplinárny orgán,
  15. udeľovať zväzové vyznamenania a predkladať návrhy na udelenie iných vyznamenaní,
  16. spolupracovať s inými rybárskymi združeniami v zahraničí,
  17. delegovať zástupcov Rady na rokovanie ZO, vyšších združení a medzinárodných organizácií,
  18. vydávať v súlade so stanovami zväzu vnútrozväzové smernice, opatrenia, pokyny a informácie pre základné organizačné zložky, ak to vyžaduje organizačno- riadiaca, kontrolná, plánovacia, ekonomická činnosť zväzu ako celku alebo všeobecne záväzné právne predpisy,
  19. zakladať - zriaďovať, meniť alebo zrušiť obchodné spoločnosti, ktorých zakladateľom je SRZ, na vykonávanie hospodárskej, podnikateľskej činnosti so zameraním na chov a predaj rýb a rybích násad, prípadne iný druh hospodársko-obchodnej činnosti v oblasti rybárstva.
  20. schvaľovať prevod nehnuteľného majetku ZO a zväzu,
  21. schvaľovať zástupcov Rady do vedenia obchodných spoločností, v ktorých má SRZ majetkovú účasť,
  22. rozhodovať o plate tajomníka,
  23. rozhodovať o majetkovom vstupe (s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku) do obchodných spoločností,
  24. vydávať rybárske poriadky pre revíry v užívaní Rady a schvaľovať rybárske poriadky ZO,
  25. zabezpečovať poriadanie domácich a medzinárodných športových podujatí.
  26. vydávať povolenia na lov rýb v revíroch Rady,
  27. vydávať rybársky poriadok pre revíry Rady a po dohode so ZO aj na revíry zaradené vo zväzovom povolení
 3. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však 4-krát do roka. Radu zvoláva prezident alebo tajomník, najmenej 15 dní vopred, s uvedením programu rokovania. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy za účasti prezidenta alebo tajomníka. Prezídium je povinné zvolať schôdzu Rady, ak o to požiada aspoň nadpolovičná väčšina členov Rady, s uvedením programu rokovania alebo ak o to požiada Kontrolná komisia SRZ. V prípade potreby zvoláva Radu najstarší viceprezident.
 4. Rada za svoju činnosť zodpovedá snemu.
 5. Členovia Rady majú poskytovať odbornú a metodickú pomoc základným organizačným zložkám zväzu.
 6. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu, ktorý je jej výkonným orgánom.
 7. Mandát člena Rady zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce Rady a jej orgánov viac ako 3 zasadnutia Rady po sebe. Na jeho miesto Rada kooptuje prvého náhradníka z príslušného kraja.
 8. Rada môže požiadať výbor ZO o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze (konferencie).
 9. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch Rada zvolá členskú schôdzu ZO (konferenciu).
 10. Rada hospodári na rybárskych revíroch Rady v zmysle schválených zarybňovacích plánov a kontroluje realizáciu zarybňovacích plánov ZO.
 11. Člen Rady (okrem tajomníka) nemôže byť súčasne zamestnancom sekretariátu Rady. V súvislosti s výkonom funkcie je člen Rady, zamestnanec obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou zväzu, ako i zamestnanec sekretariátu povinný konať tak, aby nemohlo dôjsť k stretu jeho osobného záujmu so záujmami a poslaním zväzu, t.j. člen Rady, zamestnanec Rady a ich blízki príbuzní nemôžu vykonávať konkurenčnú podnikateľskú činnosť v oblasti chovu rýb a rybích násad, nákupu, predaja a úpravy rýb a rybích výrobkov, krmív a liečiv, dopravy rýb a ďalšie činnosti súvisiace s touto činnosťou.
 12. Činnosť Rady podrobne upravuje Organizačný poriadok zväzu.

§ 22 - Prezídium

 1. Prezídium rozhoduje o naliehavých záležitostiach zväzu v rozsahu právomocí Rady, ak si Rada v organizačnom poriadku nevyhradí inak. Prezídium je povinné svoje rozhodnutia predložiť Rade na schválenie na jej najbližšom zasadnutí.
 2. Schádza sa spravidla raz za dva mesiace. Schôdze Prezídia zvoláva prezident alebo tajomník, riadi ich prezident alebo tajomník.
 3. Disponuje s finančnými prostriedkami v súlade s rozpočtom Rady. Prerokováva návrh ročného rozpočtu, ktorý predkladá na schválenie Rade.
 4. Spolupracuje s ústrednými orgánmi iných rybárskych zväzov v zahraničí.
 5. Rozhoduje ako disciplinárny orgán II. stupňa podľa príslušných ustanovení týchto stanov.
 6. Za svoju činnosť zodpovedá Rade. Neodkladné záležitosti patriace do pôsobnosti Prezídia môže vybaviť prezident alebo tajomník. Ich opatrenia musí však dodatočne schváliť Prezídium na svojej najbližšej schôdzi.
 7. Zvoláva podľa potreby aktívy vedúcich funkcionárov základných organizačných zložiek.
 8. Schvaľuje Organizačný poriadok sekretariátu Rady.
 9. Členmi Prezídia sú prezident, tajomník a osem viceprezidentov - zástupcov jednotlivých krajov.

§ 23 - Kontrolná komisia zväzu

 1. Kontrolná komisia zväzu (ďalej len KK SRZ) je najvyšší kontrolný orgán zväzu.
 2. KK SRZ má 9 členov. Členov KK SRZ volí snem na obdobie štyroch rokov tak, že v oddelených voľbách podľa krajov zvolia delegáti za príslušný kraj jedného člena KK SRZ a dvoch náhradníkov. Po zvolení predsedu KK SRZ, prvý náhradník z príslušného kraja sa automaticky stáva členom KK SRZ.
 3. KK SRZ zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu.
 4. Schôdze KK SRZ zvoláva a riadi predseda KK SRZ alebo podpredseda najmenej tri razy za rok.
 5. KK SRZ kontroluje činnosť Rady SRZ v celej šírke jej činnosti. O svojich zisteniach informuje Radu SRZ a základné organizácie SRZ a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu.
 6. KK SRZ má právo kontrolovať činnosť nižších organizačných zložiek v celej šírke ich činnosti.
 7. KK SRZ sa zo svojej činnosti zodpovedá snemu. KK informuje o svojich zisteniach snem, predkladá mu návrhy a stanoviská k činnosti Rady SRZ.
 8. Členovia KK SRZ majú právo zúčastňovať sa schôdzí Rady s hlasom poradným. Predseda KK SRZ má právo zúčastňovať sa schôdzí Prezídia s hlasom poradným.
 9. Činnosť KK SRZ podrobne upravuje organizačný poriadok zväzu.
 10. Mandát člena KK SRZ zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje na činnosti KK SRZ viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov. Na jeho miesto KK SRZ kooptuje prvého náhradníka z príslušného kraja.

§ 24 - Sekretariát Rady SRZ

 1. Rada na plnenie svojich úloh zriaďuje sekretariát zväzu so sídlom v Žiline. Sekretariát riadi vedúci sekretariátu, ktorým je tajomník Rady a súčasne je pracovníkom zväzu. V organizačných a pracovných otázkach pracovníkov zväzu sa tajomník riadi Organizačným poriadkom sekretariátu Rady.
 2. Na pracovno-právne vzťahy pracovníkov sekretariátu zväzu sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce a ostatné pracovno-právne predpisy.
 3. Prezídium Rady SRZ schváli počet pracovníkov sekretariátu na základe návrhu a zdôvodnenia tajomníka zväzu.

§ 25 - Spolupráca rybárskych zväzov

Rozsah spolupráce s inými rybárskymi zväzmi a organizáciami sa bude uskutočňovať na základe vzájomných dohôd