Stanovy Slovenského Rybárskeho zväzu


Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

§ 2 - Názov, sídlo a územá pôsobnosť

 1. Názov organizácie: Slovenský rybársky zväz
 2. Sídlo zväzu: Žilina
 3. Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

§ 3 - Právna povaha a poslanie zväzu

 1. Zväz je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.
 2. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľaďovanie rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.
 3. Zväz v súlade so zákonom o rybárstve a vyhl., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve, zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom združeným vo zväze.
 4. Zväz sa stará o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.
  1. Zväz môže spolupracovať s inými občianskymi združeniami a vstupovať do vyšších združení ako kolektívny člen.
  2. Zväz môže vstupovať do medzinárodných organizácií v oblasti rybárstva a ekológie.
  3. Zväz môže uzatvárať dvoj i viacstranné zmluvy o spolupráci s rybárskymi organizáciami v zahraničí.
 5. Zväz tvorí vlastný odborný potenciál v oblasti chovu rýb a ochrany vôd a okolitej prírody. Pritom spolupracuje s orgánmi verejnej správy, odbornými ústavmi ako aj organizáciami v SR a v zahraničí.
 6. Zväz a jeho organizačné zložky môžu v súlade s právnymi predpismi vytvárať obchodné spoločnosti, s výnimkou vkladu nehnuteľného majetku ako nepeňažného vkladu a podieľať sa na ich riadení.
 7. Zväz svoju činnosť propaguje v odborných časopisoch, médiách a výstavách.

§ 4 - Hlavné úlohy zväzu

 1. Hospodári v pridelených rybárskych revíroch a v rámci tejto úlohy:
  1. zostavuje plán hospodárenia v revíroch,
  2. zabezpečuje a vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov v súlade so zákonom o rybárstve,
  3. zabezpečuje ochranu rýb a iných vodných živočíchov a ochranu rybárskeho práva v rybárskych revíroch
  4. zúčastňuje sa vodoprávnych konaní a vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám vodohospodárskych stavieb,
  5. stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybochovných zariadeniach,
  6. sleduje nepriaznivé zásahy do rybárskych revírov a navrhuje opatrenia na ich obmedzenie alebo ich vylúčenie,
  7. sleduje užívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska ochrany rybárstva a dáva podnet orgánom štátnej správy na začatie konania v prípade znečistenia alebo neoprávneného užívania vody, za porušenie zákona o vodách,
  8. vydáva a distribuuje povolenia na lov rýb v revíroch vo svojom užívaní,
  9. vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch,
  10. vydáva rybárske poriadky,
  11. uskutočňuje potrebné rozbory o úlovkoch pre štatistické účely,
  12. vydáva vnútorné riadiace normy.
 2. Hospodári s vlastným majetkom, hlavne na rybníkoch a rybochovných zariadeniach a v rámci tejto úlohy:
  1. uskutočňuje v súlade s požiadavkami organizačných zložiek zväzu chov rybích násad, najmä hospodársky dôležitých, vzácnych a ohrozených druhov rýb pre zarybňovanie rybárskych revírov v užívaní zväzu a jeho organizačných zložiek,
  2. stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a robí pre to potrebné opatrenia,
  3. stará sa o odbornú prípravu členov a zamestnancov a o zvyšovanie ich kvalifikácie,
  4. v záujme efektívnejšieho využívania rybochovných zariadení spolupracuje s odbornými pracoviskami iných organizácií a ústavov.
 3. Stará sa o odbornú a kultúrnu výchovu členstva a funkcionárov, v rámci ktorej:
  1. vytvára podmienky pre prípravu a vykonanie skúšok zo základných rybárskych znalostí a predpisov pre výkon rybárskeho práva,
  2. organizuje školenia, aktívy a tematické zájazdy, rybárske preteky a súťaže, rybárske výstavy a iné akcie,
  3. vydáva vlastný odborný časopis, publikácie, prospekty, spolupracuje pri vydávaní odbornej rybárskej literatúry
  4. uplatňuje, využíva, popularizuje výsledky vedy a výskumu v odbore rybárstva,
  5. zriaďuje odbory a komisie ako poradné odborné orgány a poveruje ich plnením špeciálnych odborných úloh,
  6. poskytuje organizačným zložkám zväzu odbornú a metodickú pomoc,
  7. vychováva členov a funkcionárov zväzu k iniciatíve na zveľaďovaní a ochrane rybárstva, k pozitívnemu vzťahu k prírode a k účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia,
  8. v rámci svojej pôsobnosti stará sa o právnu výchovu a propagáciu,
  9. zriaďuje krúžky detí a kluby mládeže, vytvára pre ich činnosť personálne a materiálne podmienky.
 4. V oblasti riadenia rybárstva spolupracuje zväz s orgánmi verejnej správy, rybárskymi ústavmi, rybárskymi školami vo veciach týkajúcich sa rybárstva, najmä:
  1. v príprave a pri spracovaní základných dokumentov, programových cieľov a právnych predpisov,
  2. pri ochrane vôd a prírody,
  3. pri domácich a zahraničných akciách na úseku športovej činnosti s telovýchovnými organizáciami,
  4. pri práci s deťmi a mládežou s detskými a mládežníckymi organizáciami.
 5. Podieľa sa na plnení úloh štátu v tých oblastiach, v ktorých od neho získa poverenie.
 6. Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti chovu rýb a rybích násad v rybochovných zariadeniach, ktoré sú jeho majetkom, môže zakladať obchodné spoločnosti. V rámci hospodárskej činnosti môže zakladať aj obchodné spoločnosti so zameraním na výrobu, opravu a predaj rybárskeho náradia, predaj a úpravu rýb a rybích výrobkov, nákup a predaj krmív a liečiv, dopravu a inú podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom. Obchodná činnosť nesmie byť však na ujmu hospodárskej činnosti zväzu a plnenia zarybňovacích plánov zväzu a jeho organizačných zložiek.
 7. V oblasti rekreačného a športového rybárstva sa zväz zúčastňuje vnútroštátnych a medzinárodných podujatí organizovaných odbornými, vedeckými, štátnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 8. Výchovne a propagačne pôsobí na občiansku verejnosť, ktorú prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov oboznamuje s významom, úlohami a cieľmi slovenského rybárstva.
 9. Vydáva vnútrozväzové predpisy za účelom organizovania a riadenia činnosti zväzu.
 10. Stará sa o organizáciu športových podujatí a štátnu reprezentáciu na medzinárodných súťažiach.
 11. Poveruje svojich odborníkov spolupracovať so štátnymi orgánmi, ústavmi a rybárskymi organizáciami.

§ 5 - Členstvo a jeho vznik

 1. Členstvo vo zväze je dobrovoľné.
  Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky (ďalej len občan), ktorý dovŕšil 18 rokov veku a spĺňa tieto podmienky:
  1. súhlasí so stanovami zväzu a zaväzuje sa nimi riadiť,
  2. stotožňuje sa s úlohami zväzu a aktívne sa zúčastňuje na ich realizácii,
  3. s úspechom absolvuje školenia a skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukáže dostatočne rybárske znalosti,
  4. nedopustil sa v posledných troch rokoch úmyselného trestného činu, za ktorý bol právoplatne odsúdený, nedopustil sa závažného priestupku proti predpisom o rybárstve (pytliactvo a pod.) čo potvrdí čestným prehlásením.
 2. Za člena zväzu prijíma výbor základnej organizácie na základe písomnej prihlášky záujemcu. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením zápisného a členského príspevku. Proti neprijatiu za člena zväzu sa môže záujemca písomne odvolať na členskú schôdzu základnej organizácie.
 3. Člen zväzu môže byť organizovaný len v jednej základnej organizácii zväzu.
 4. Prestup z jednej do inej základnej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe písomnej žiadosti člena, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v evidencii členstva sa poznamená v členskej legitimácii člena zväzu.
 5. Základné organizácie zväzu môžu zriaďovať:
  1. krúžky detí pre deti vo veku od 6 do 14 rokov,
  2. kluby mládeže pre mládež vo veku od 15 do 17 rokov.
 6. Členstvo detí vo veku od 6 do 14 rokov v krúžkoch detí a členstvo mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže, sa pre účely vydávania povolení na lov rýb, považuje za členstvo vo zväze. Dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
  1. Deťom vo veku do 6 rokov môže byť vydané povolenie na lov rýb na bič zdarma, pričom môžu loviť len v sprievode dospelého člena SRZ.
 7. Pridruženým členom zväzu sa môže stať cudzinec, ktorý má povolený trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pridružené členstvo sa považuje za členstvo vo zväze s výnimkou hlasovacieho, volebného práva ako i účasti na majetku pri zrušení zväzu.
 8. Člen môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch rokov.
 9. Za prerušenie členstva sa považuje aj dočasné vylúčenie z disciplinárnych dôvodov.
 10. Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a uplynutie doby dočasného vylúčenia sa nepovažuje za nové prijatie podľa ods. 2 tohto paragrafu a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.

§ 5a - Čestné členstvo

 1. Prezídium Rady zväzu môže udeliť svojim členom, pracovníkom, ako i nečlenom zväzu a cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenského rybárskeho zväzu a slovenského rybárstva " čestné členstvo "Podmienky pre udeľovanie upravujú osobitné "Zásady ".
 2. Výbor základnej organizácie môže udeliť členom ZO za mimoriadne zásluhy čestné členstvo v ZO SRZ. Podmienky udelenia čestného členstva v ZO SRZ stanoví výbor ZO SRZ.

§ 6 - Práva a povinnosti členov zväzu

 1. Práva členov zväzu:
  1. voliť a byť volený do všetkých orgánov zväzu, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ,
  2. zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom volených zástupcov,
  3. podávať návrhy, podnety a sťažnosti, obracať sa s dopytmi na zväzové orgány,
  4. člen má právo byť informovaný o činnosti ZO a vyšších orgánoch zväzu,
  5. zúčastňovať sa na podujatiach a iných akciách, ktoré organizuje zväz a jeho organizačné zložky,
  6. žiadať o preskúmanie rozhodnutia orgánu ZO, dotýkajúceho sa jeho osoby, vyšším orgánom zväzu,
  7. na podiel z majetku len pri zániku SRZ likvidáciou, toto právo sa netýka pridružených členov SRZ.
 2. Povinnosti členov zväzu:
  1. platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka,
  2. zúčastňovať sa na členských schôdzach, školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou,
  3. riadiť sa stanovami zväzu a plniť úlohy uložené zväzovými orgánmi,
  4. dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva,
  5. chrániť zväzový a vlastný majetok organizácie, ako i iný majetok zverený do dočasného užívania,
  6. aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu,
  7. zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli s ich súhlasom zvolení vo zväzových orgánoch,
  8. angažovať sa za plnenie úloh zväzu a jeho organizačných zložiek,
  9. odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou ZO SRZ,
  10. pri výkone rybárskeho práva a v priamej súvislosti s ním, predložiť rybárskej stráži doklady oprávňujúce na lov rýb, členský preukaz s fotografiou a umožniť kontrolu rybárskeho náradia, nádrží na ryby, úlovkov a plavidiel a pri dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu pytliactva umožniť prehľadanie dopravného prostriedku a obsahu vakov a tašiek. Člen má povinnosť túto kontrolu umožniť rybárskej stráži aj pri ukončení lovu a odchode z miesta lovu.

§ 7 - Náhrady funkcionárom

 1. Funkcie vo zväze a jeho orgánoch sú čestné. Výbor ZO môže rozhodnúť, ktoré funkcie ZO budú obsadené formou pracovného pomeru.
 2. Funkcionári zväzu majú právo na poskytnutie náhrady hotových výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie podľa platných právnych predpisov.
 3. Za činnosť v súvislosti s výkonom funkcie môže byť funkcionárom poskytnutá odmena podľa smerníc Rady zväzu.

§ 8 - Disciplinárne konanie a opatrenie

 1. Za menej závažné porušenie zväzovej disciplíny alebo pre neplnenie členských povinností uložených týmito stanovami, orgány zväzu sú oprávnené člena, pridruženého člena, alebo funkcionára upozorniť a poučiť ho o nesprávnosti konania.
 2. Pri opätovnom alebo hrubom porušení zväzovej disciplíny, prípadne členských povinností uložených týmito stanovami, zväzové orgány sú oprávnené disciplinárne zakročiť proti členovi, pridruženému členovi alebo funkcionárovi a uložiť mu niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
  1. verejné pokarhanie na členskej schôdzi,
  2. peňažnú pokutu,
  3. odňatie alebo nevydanie povolenia na lov rýb na dobu až troch rokov,
  4. odvolanie z volenej funkcie,
  5. dočasné vylúčenie z členstva alebo pridruženého členstva vo zväze na dobu až troch rokov,
  6. trvalé vylúčenie z členstva vo zväze alebo pridruženého členstva
   1. Trvalé vylúčenie z členstva zväzu môže uplatniť výbor len za mimoriadne závažné alebo viacnásobné porušenie zväzovej disciplíny:
    1. rozhodnutie o trvalom vylúčení musí byť vyhotovené v písomnej forme a členovi doručené doporučeným listom do vlastných rúk,
    2. proti rozhodnutiu výboru o trvalom vylúčení sa môže člen odvolať na Prezídium Rady SRZ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,
    3. odvolanie sa podáva prostredníctvom výboru ZO, ktorý rozhodol o vylúčení,
    4. rozhodnutie Prezídia Rady SRZ o odvolaní je konečné.
   2. Na previnenia mládeže vo veku od 15 do 17 rokov organizovanej v kluboch mladých rybárov sa vzťahujú ustanovenia týchto stanov o disciplinárnom konaní členov zväzu a Disciplinárny poriadok SRZ.
 3. V jednom disciplinárnom konaní možno uložiť za jedno prípadne viac previnení len jedno z hore uvedených disciplinárnych opatrení.
 4. Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedníctva výboru základnej organizácie alebo z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu.
 5. Disciplinárne konanie vykonávajú tieto orgány:
  1. Disciplinárnymi orgánmi I. stupňa sú:
   1. disciplinárna komisia pri výbore základnej organizácie,
   2. disciplinárna komisia pri Rade zväzu,
   3. výbor ZO pri disciplinárnom opatrení - trvalom vylúčení zo SRZ,
  2. Disciplinárnymi orgánmi II. stupňa sú:
   1. výbor základnej organizácie ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri výbore základnej organizácie,
   2. Prezídium Rady ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri Rade zväzu,
   3. Prezídium Rady SRZ pri odvolaní člena proti trvalému vylúčeniu zo SRZ.
 6. Členov disciplinárnej komisie volí výbor ZO v počte najmenej 3 členov. Členov disciplinárnej komisie Rady SRZ volí Rada v počte najmenej 5 členov. Člen disciplinárneho orgánu I. stupňa nemôže byť súčasne členom disciplinárneho orgánu II. stupňa. Člen disciplinárnej komisie I. stupňa nemôže byť súčasne členom výboru základnej organizácie, ani členom disciplinárneho orgánu II. stupňa. Tento zákaz sa netýka členov Prezídia Rady SRZ ak sa nejedná o prerokovanie odvolania člena vlastnej ZO SRZ.
 7. Disciplinárna komisia výboru ZO prejednáva a rozhoduje o previneniach členov a funkcionárov ZO, v ktorej sú organizovaní. Disciplinárna komisia Rady SRZ prejednáva a rozhoduje o previneniach funkcionárov Rady zväzu, Kontrolnej komisie zväzu, štatutárnych zástupcov ZO SRZ a predsedov kontrolných komisií ZO SRZ.
  1. Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu I. stupňa možno podať opravný prostriedok, ktorým je odvolanie.
  2. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu I. stupňa na odvolací orgán, ktorým je príslušný disciplinárny orgán II. stupňa.
  3. Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia.
  4. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
  5. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu II. stupňa je konečné a nie je proti nemu prípustný ďalší opravný prostriedok.
  6. V prípade porušenia stanov alebo disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom ZO, môže dotknutý člen podať dovolanie Prezídiu Rady SRZ, ktoré má právo zmeniť alebo zrušiť toto rozhodnutie. Dovolanie nemá odkladný účinok.
  7. Pri prerokovávaní disciplinárnych previnení funkcionárov, môže disciplinárny orgán I. stupňa pozastaviť výkon funkcie až do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak hrozí možnosť, že disciplinárne stíhaný funkcionár by maril alebo ovplyvňoval skutočnosti, rozhodujúce pre disciplinárne stíhanie.
  1. Člen, ktorý bol právoplatne, dočasne alebo trvale vylúčený z členstva vo zväze, nesmie sa stať členom inej základnej organizácie SRZ.
  2. Členovi, ktorému bol právoplatne uložené disciplinárne opatrenie – nevydanie povolenia – nesmie vydať povolenie na lov rýb žiadna organizačná zložka zväzu.
 8. Disciplinárne previnenie nemožno prerokovať a disciplinárne opatrenie uložiť po uplynutí doby jedného roka odo dňa, kedy sa člen alebo funkcionár previnenia dopustil.
 9. Pre postup v disciplinárnom konaní, ukladaní disciplinárnych opatrení, pri odvolaní a dovolaní, vydá Rada zväzu Disciplinárny poriadok.
 10. Zánik členstva podľa § 10 ods. 1. písm. b/ a c/ v priebehu disciplinárneho konania je účinné nadobudnutím právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia.
 11. Dospelý člen SRZ, ktorý vykonáva dozor nad loviacim dieťaťom, zodpovedá za previnenie dieťaťa a môže byť disciplinárne stíhaný za previnenie dieťaťa.

§ 9 - Členské preukazy, odznaky a zväzové vyznamenania

 1. Preukazom o členstve vo zväze je členský preukaz, vyhotovený a odovzdaný členovi výborom základnej organizácie. Výbor ZO potvrdzuje v členskom preukaze splnenie základných povinností člena a zapisuje zmeny v evidencii člena. Členský preukaz je majetkom člena. Výbor ZO vydá deťom organizovaným v rybárskych krúžkoch a mládeži organizovanej v rybárskych kluboch preukaz mladého rybára. V preukaze mladého rybára potvrdzuje splnenie povinností, ktoré sú predpokladom pre vydanie povolenia na lov rýb.
 2. Zväz môže udeliť členom a zamestnancom zväzu zväzové vyznamenania.
 3. Zväzové vyznamenanie možno udeliť aj nečlenom zväzu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského rybárstva.
 4. Podrobnosti o udeľovaní zväzových vyznamenaní upravuje osobitná smernica.

§ 10 - Zánik členstva

 1. Členstvo vo zväze zaniká:
  1. smrťou člena,
  2. vystúpením člena,
  3. nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka.
  4. trvalým vylúčením z členstva zo zväzu (dňom právoplatnosti rozhodnutia).
 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.
 3. Dočasné vylúčenie a prerušenie členstva sa nepovažuje za zánik členstva.

§ 11 - Organizačné zásady zväzu

 1. Zväz vo svojej činnosti sa riadi týmito zásadami:
  1. členovia alebo delegáti ZO SRZ volia všetky zväzové orgány od základných po ústredné a tieto im za svoju činnosť zodpovedajú,
  2. všetky zväzové orgány sú povinné dôsledne dodržiavať zásadu kolektívneho vedenia a rozhodovania,
  3. rozhodnutia vyšších zväzových orgánov sú záväzné pre všetky organizačné zložky i orgány a pre všetkých členov zväzu,
  4. vyššie orgány zväzu poskytujú odbornú a metodickú pomoc v práci orgánom nižším.
 2. Ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti alebo zväzu, môže ústredný zväzový orgán vo svojej pôsobnosti výkon uznesenia alebo opatrenia základnej organizácie, prípadne jej orgánov pozastaviť, ak odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmto stanovám.
 3. Orgány zväzu sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Na platnosť uznesenia orgánov zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak.
 4. Proti rozhodnutiu orgánov základnej organizácie zväzu možno podať opravné prostriedky (odvolania) na prezídium Rady a to do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia prostredníctvom orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak.
 5. Voľby členov do zväzových orgánov na organizačných stupňoch sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou - zdvihnutím ruky a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo nimi zvolených zástupcov (delegátov). To isté platí na odvolanie člena orgánu z funkcie. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok zväzu. Rokovanie jednotlivých orgánov upravuje rokovací poriadok.
 6. Člen orgánu zväzu môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu.
  1. Predsedu základnej organizácie zväzu zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva.
  2. Odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie zvolil. To sa netýka prípadov odvolania z disciplinárnych dôvodov a v prípade straty mandátu.
  3. Zvolené orgány (výbor MO, MsO a Rada SRZ) môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať nových funkcionárov z radov zvolených náhradníkov do stanoveného počtu.
  4. Orgány zväzu vydávajú pre vlastnú činnosť smernice a pravidlá.
  5. Orgány zväzu volia trvalé alebo dočasné komisie, stanovujú im práva a zodpovednosť. Komisie sa zo svojej činnosti zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil.
 7. Zväz sa organizačne člení na:
  1. miestne a mestské organizácie, ktoré majú postavenie základných organizačných zložiek a ktorých činnosť riadia ich vlastné orgány,
  2. ústredné orgány zväzu, ktoré metodicky a odborne riadia, usmerňujú, koordinujú činnosť základných organizačných zložiek zväzu.
 8. V organizáciách, kde členská základňa presahuje počet 500 členov, môžu sa vytvoriť mestské organizácie (spravidla v mestách). Obvodné organizácie sú nižšími organizačnými zložkami mestskej organizácie, s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie, tieto obvodné organizácie nemajú však postavenie základných organizácií.
 9. Organizačnú štruktúru a zásady organizačnej činnosti mestských organizácií a ich obvodných organizácií schvaľuje členská schôdza základnej organizácie a Rada zväzu. Zásadné otázky činnosti miestnych a mestských organizácií podrobne upravuje osobitný organizačný poriadok.
 10. V hlavnom meste SR Bratislave pôsobia mestské organizácie ako základné organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú vytvorené v okresoch Bratislava 1 - 5.
  1. Za účelom zlepšenia vnútornej organizácie práce vytvárajú MsO v Bratislave v rámci svojej pôsobnosti odbočky. Odbočky sú nižšími organizačnými zložkami mestských organizácii v Bratislave, s funkčnou náplňou a pôsobnosťou, ktorú im vymedzí výbor mestskej organizácie. Nemajú však postavenie základných organizácií SRZ, t.j. nemajú právnu subjektivitu.
 11. ZO môže vzniknúť tam, kde sa najmenej 350 záujemcov rozhodne založiť ZO a má možnosť pridelenia rybárskeho revíru v obvode svojho sídla. Každá základná organizácia musí mať v užívaní aspoň jeden rybársky revír.
 12. ZO SRZ môžu navzájom uzatvárať dohody za účelom spoločného obhospodarovania rybárskych revírov. Tieto dohody sú registrované na Sekretariáte Rady SRZ.
 13. Pre ochranu a účelné využívanie rybárskeho revíru v užívaní Rady môže Rada uzatvoriť písomnú dohodu so ZO SRZ. Miestne povolenie na rybolov ZO SRZ, s ktorou Rada uzavrie takúto dohodu platí aj pre príslušný revír Rady, na zarybňovaní ktorého sa bude ZO SRZ podieľať.