Stanovy Slovenského Rybárskeho zväzu

Úvodné ustanovenie

§ 1

  1. Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.
  2. Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Do ich postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona.
  3. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu vo zväze, ani k účasti na jeho činnosti. Každý môže z neho slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom zväzu, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje alebo že stojí mimo neho.
  4. Zväz a jeho organizačné zložky v rybárskych revíroch hospodária v súlade so zákonom o rybárstve.
  5. Zväz svojim organizačným zložkám poskytuje odbornú a metodickú pomoc a sústavnou výchovou zvyšuje úroveň funkcionárov a členov zväzu. Venuje tiež pozornosť mládeži a deťom, ktoré majú aktívny záujem o rybársky šport.
  6. Vo vnútri i navonok zväz presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Zväz a jeho organizačné zložky vo svojej činnosti sa riadia zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania, vnútrozväzovej demokracie a disciplíny. K cieľom zväzu patrí tiež prispievať k racionálnemu využívaniu a zveľaďovaniu prírodného bohatstva v oblasti rybárstva, k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, ako aj k zlepšeniu ekológie vodných tokov a ostatných vodných plôch z hľadiska rybárskych záujmov.
  7. Tieto stanovy sú záväzné pre všetky orgány a organizačné zložky a členov zväzu.